martes, 17 de agosto de 2010

Mallorca Sostenible

L'excedent d'aigua potable que gestiona el Govern permet paralitzar les dessaladores
La conselleria de Medi Ambient, a través de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), disposa de reserves d'aigua potable suficients per subministrar líquid a la població per un període de temps que oscil.la entre els dos i els tres anys sense haver de recórrer a les quatre dessaladores existents actualment a Mallorca. El càlcul es realitza en base a una hipotètica (i improbable) situació d'absència absoluta de pluja durant aquest termini de temps, de manera que es pot pensar que l'excedent d'aigua potable és encara superior perquè els cicles pluvials permeten regenerar els diferents aqüífers de la illa i ampliar les reserves de líquid.

No hay comentarios:

Publicar un comentario